Regulativa

Aktuelni zakoni i propisi:

Zakon o državnom premeru i katastru nepokretnosti
Zakon o planiranju i izgradnji
Zakon o ozakonjenju objekata

Obrasci za podnošenje zahteva službi za katastar nepokretnosti

Obrazac br 3 - Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti
Obrazac br 4 - Zahtev za izdavanje kopije plana
Obrazac br 8 - Zahtev za upis promene u katastru vodova
Obrazac br 13 - Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti - (upis objekata, obnova granice parcele, parcelacija i dr.)


Takse

Republička administrativna taksa
* primalac Poreska uprava
* iznos 300 din.
* broj računa 840-742221843-57
* model i poziv 97 90229
Taksa za uslugu RGZ-a
* primalac SKN (Služba za katastar nepokretnosti)
* broj računa 840-742323843-92
* model i poziv 97 90229